EduExplorer - odkryj radość z naukiEduExplorer odkryj radość z nauki

Polityka prywatnościPOLITYKA PRYWATNOŚCI

z dnia 3 marca 2012 r.

Portalu Internetowego EDUEXPLORER.PL


Niniejsza Polityka jest integralną częścią Regulaminu Portalu EDUEXPLORER.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Polityki. Do Polityki mają zastosowanie wszystkie przepisy Regulaminu.


Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę), którym jest:


Patryk Burzej, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EduExplorer Patryk Burzej, ul. Mickiewicza 3, 34-100 Wadowice.


w związku ze świadczeniem przez niego Usług drogą elektroniczną przy użyciu Portalu EduExplorer.pl, opisanych w Regulaminie („Usługi”)/


W celu uzyskania dalszych wyjaśnień odnośnie Polityki Prywatności, przetwarzania Twoich Danych Osobowych, wykonywania Twoich uprawnień, możesz zawsze skontaktować się z Nami! przez e-mail serwis@eduexplorer.pl Udzielimy Ci wszelkich potrzebnych informacji.

Określenie: „korzystanie z Portalu” jest równoznaczne z określeniem „korzystanie z usług Portalu” czy „korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu Portalu”.


Aby korzystać z Portalu, wystarczy, że podasz następujące dane osobowe:


UCZEŃ

 1. Imię i nazwisko;

 2. Adres zamieszkania

 3. Numer telefonu

 4. Adres e-mailowy


NAUCZYCIEL


Na Panelu Nauczyciela


 1. Imię

 2. Nazwisko

 3. Adres zamieszkania

 4. Numer telefonu

 5. Adres e-mail

 6. Dni i godziny pracy

 7. Zakres prowadzenia zajęć do wyboru;

 8. Zdjęcie

 9. Odbyte studia

 10. Kursy, informacje o kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym;

 11. inne informacje o sobie


Nauczyciel ma możliwość wyboru ukrycia pełnego adresu zamieszkania, wówczas wyświetlana jest jedynie nazwa ulicy, pełen adres uzyskuje wówczas Uczeń dopiero po zarezerwowaniu terminu Lekcji u tego Nauczyciela.


Na Wizytówce


 1. Zdjęcie;

 2. Imię

 3. Nazwisko;

 4. Ikonki przedstawiające, gdzie nauczyciel udziela Lekcji (u siebie, u Ucznia, on-line);

 5. Przedmiot Lekcji;

 6. Mapa google przedstawiająca lokalizacje;

 7. Odbyte studia;

 8. Kursy, informacje o kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym;

 9. Inne informacje o sobie;


Nauczyciel obowiązany jest zamieścić zdjęcie przedstawiające jego wizerunek. W razie niezamieszczenia przez Nauczyciela zdjęcia lub zamieszczenia zdjęcia nie przedstawiającego jego wizerunku, Usługodawca może zawiesić konto.


Podanie tych danych jest niezbędne do korzystania z Portalu. Odmowa podania tych Danych oznacza brak możliwości korzystania z Portalu.


Nie jest technicznie możliwe korzystanie z Usługi lub uiszczenie opłat za nią w sposób anonimowy albo przy użyciu pseudonimu (innego niż login (nick)).


 1. W jaki sposób Portal rozpoznaje mnie jako Użytkownika?


Aby zalogować się do Portalu, musisz podać Nick (login) i hasło.


Każdy Użytkownik jest identyfikowany po unikalnym ID. Wszystkie dane, operacje są przypisywane do konkretnego ID. Tego ID nie ma możliwości nigdy zmienić w systemie. Każdy Nauczyciel ma przydzieloną nazwę portfoliową (username), który jest wykorzystywane w adresie URL wizytówki Nauczyciela.


 1. Kto ma dostęp do moich danych osobowych i jak je widzi?


Dostęp do danych użytkownika ma Administrator.


Administrator widzi Twoje dane w sposób następujący – jeśli Twój nick to np. ZZZ, to administrator widzi, że zalogował się lub jest on-line o Nicku ZZZ o numerze IP 123.234.765.


Inni Użytkownicy mają dostęp do danych Nauczyciela, z wyjątkiem pełnego adresu zamieszkania  – wówczas wyświetlana jest jedynie nazwa ulicy, pełen adres uzyskuje wówczas Uczeń dopiero po zarezerwowaniu terminu Lekcji u tego Nauczyciela.


 1. W jaki sposób moje Dane Osobowe są chronione i zabezpieczane?

Serwer, na którym znajduje się Portal, znajduje się w serwerowni firmy:

home.pl S.A.

Plac Rodła 9, 70-419 Szczecin
NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242
KRS: 0000431335

W celu ochrony Danych Osobowych, przetwarzanych na serwerach w serwerowni Home.pl, firma ta stosuje zabezpieczenia zgodne z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17.04.2004 r. wydanego na podstawie art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych, oraz z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Hasła są szyfrowane

Nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Środki te zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 1. W jakim celu będą przetwarzane moje Dane Osobowe?


Twoje Dane Osobowe będą przetwarzanie przez Nas wyłącznie w celu korzystania przez Ciebie z (Usług) Portalu (nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, realizacji lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze względu na właściwość świadczonych Usług lub sposób ich rozliczenia).


Dokonując Rejestracji, składasz oświadczenie o następującej treści:


Akceptuję Regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z Portalu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.


Złożenie tego oświadczenia odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (znacznika) przy dokonywaniu Rejestracji. Zgoda, o której mowa wyżej obejmuje zarówno Dane Osobowe podane w momencie dokonywania Rejestracji, jak i Dane Osobowe podane później podczas korzystania z Portalu. Zgoda ta obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel przetwarzania. 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest


Patryk Burzej, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EduExplorer Patryk Burzej, ul. Mickiewicza 3, 34-100 Wadowice.


b) Twoje dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez administratora danych w celu korzystania przez Ciebie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal EduExplorer.pl;

c)masz prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawienia;

d) Dane Osobowe podajesz dobrowolnie. Administrator danych osobowych uprzejmie informuje, iż nie masz prawnego obowiązku podania swoich Danych Osobowych, a ich podanie nie jest przymusowe.

e) szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Twoich Danych Osobowych znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej tutaj: http://www.eduexplorer.pl/page/polityka-prywatnosci


 1. Przetwarzanie Danych eksploatacyjnych


Ponadto, możemy przetwarzać także tzw. dane bierne, których zebranie nie wymaga od Ciebie wpisywania tych danych na stronach. Np. podczas Twojej wizyty na Naszej stronie internetowej, serwer lub program do analizy Twoich zachowań na Portalu (np. Web analytics) automatycznie zbiera dane dotyczące tej wizyty, np. IP, typ przeglądarki, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego. Są to dane charakteryzujące sposób korzystania przez Ciebie z Portalu („dane eksploatacyjne”):


- Twój Login;

- oznaczenia identyfikujące, zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Korzystasz (np. adres IP – Internet Protocol);

- informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Ciebie z Portalu (logi cyfrowe);

- informacje o skorzystaniu przez Ciebie z Portalu.


 1. Co się dzieje z moimi Danymi Osobowymi, jeśli wyrejestruję się z Portalu?


Co do zasady, Dane te są usuwane i nie będą przez Nas przetwarzane. Usunięcie Twoich Danych Osobowych nie wymaga Twojej zgody


Wyjątkowo, możemy przetwarzać te spośród Danych Osobowych, które:

- są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Portalu. Rozliczenie Usługi przedstawione Tobie nie będzie ujawniało rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których korzystałeś, chyba że zażądałeś szczegółowych informacji w tym zakresie;

- są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Portalu;

- są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

- w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów (art. 19 Dyrektywy).


Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych do celów marketingowych, to Dane te mogą być przetwarzane w tych celach po tym, jak się wyrejestrowałeś.


Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Ciebie z Portalu (tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia twojej odpowiedzialności, z tym że dla celów dowodowych obowiązany jesteśmy utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Portalu.

Pamiętaj, że, z zastrzeżeniem powyższych przepisó, z chwilą usunięcia Twojego konta, może nastąpić usunięcie wszystkich Twoich Danych zamieszczonych i przechowywanych przez Ciebie na Twoim Profilu i następuje bezpowrotne utrata wszystkich zgromadzonych w ramach Konta Danych.

 1. Komu i kiedy mogą zostać przekazane moje Dane Osobowe?


Chronimy Twoją prywatność i Twoje dane osobowe będą przekazane jedynie organom państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, jeśli organy te uprawnione są do tego na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


Ponadto, Twoje Dane Osobowe będą przekazane jedynie naszym pracownikom lub osobom świadczącym usługi na Naszą rzecz, w zakresie związanym ze świadczeniem Usług, to jest:

- Home.pl

- podmiot administrujący i konserwujący serwer;


 1. Czy mogę żądać usunięcia moich Danych Osobowych z Portalu?

 1. Po pierwsze – w każdym czasie możesz usunąć zamieszczone przez siebie Dane na swoim Profilu. Usunięcie tych Danych powoduje ich usunięcie jedynie z Twojego Profilu (nie wpływa w żaden sposób np. na zdjęcia, które zostały skopiowanie z Profilu Użytkownika przez innych Użytkowników i zamieszczone w innym miejscu).

 2. Ponadto, masz prawo żądać usunięcia z Portalu Twojego adresu e-mail oraz loginu. Ponieważ jednak dane te są niezbędne do korzystania z Portalu, żądanie ich usunięcia jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci wyrejestrowania się z Portalu. Robisz to w zakładce: [ ]

 1. Jakie mam jeszcze inne uprawnienia?

Zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych, jak i ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia, jak również żądania uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Nas swoich Danych Osobowych, przetwarzanych w ramach korzystania z Portalu, z zastrzeżeniem Danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa. Dokonujesz tego opcji wysyłając e-maila na adres: [serwis@eduexplorer.pl]Polityka Cookies

 1. Strona WWW może wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania ze Strony WWW, aby Administrator widział, jaką stronę wyświetlić Użytkownikowi. Ciasteczka pozwalają także dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Strony WWW.

 2. Możesz określić warunki wykorzystywania ciasteczek jak i całkowicie wyłączyć opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookies korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” lub modyfikacja warunków ich wykorzystywania zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Strony WWW, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 3. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (tj. np. komputerze) jak i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
INFORMACJA W MAILU DO REJESTRUJACEGO SIĘ UŻYTKOWNIKA Z POTWIERDZENIEM REJESTRACJI WRAZ Z LINIKEM WERYFIKACYJNYM

Uwaga: informacja powinna być małymi literkami, na dole maila (tak, by nie była za bardzo absorbująca)


Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:


 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest


Patryk Burzej, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EduExplorer Patryk Burzej, ul. Mickiewicza 3, 34-100 Wadowice.


b) Twoje dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez administratora danych w celu korzystania przez Ciebie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal EduExplorer.pl;

c)masz prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawienia;

d) Dane Osobowe podajesz dobrowolnie. Administrator danych osobowych uprzejmie informuje, iż nie masz prawnego obowiązku podania swoich Danych Osobowych, a ich podanie nie jest przymusowe.

e) szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Twoich Danych Osobowych znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej tutaj: http://www.eduexplorer.pl/page/polityka-prywatnosci