EduExplorer - odkryj radość z naukiEduExplorer odkryj radość z nauki

Regulamin serwisuREGULAMIN PORTALU EDUEXPLORER.PL§1 Usługodawca

 1. Portalem jest internetowy portal ogłoszeniowy o nazwie „EduExplorer.pl”, znajdujący się pod adresem internetowym www.eduexplorer.pl .

 2. Usługodawcą (prowadzącym Portal) jest Patryk Burzej, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: EduExplorer Patryk Burzej, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępnej pod adresem www.firma.gov.pl, NIP: 551-231-88-83, REGON: 122874285, adres e-mail: serwis@eduexplorer.pl

 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:

 1. w formie elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy: serwis@eduexplorer.pl

w każdym wypadku od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 17 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas oczekiwania na odpowiedź – standardowo do 72 godzin roboczych.

 1. Oświadczenia między Usługodawcą a Użytkownikiem składane są w formie elektronicznej (w drodze elektronicznej), chyba że Regulamin stanowi inaczej. Przez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej rozumie się wysyłanie wiadomości przez formularz kontaktowy (przez Użytkownika) oraz na adres e-mail Użytkownika (przez Usługodawcę):


§2 Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Portal

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczna przy użyciu Portalu (Usługi) polegające na:

  1. udostępnieniu przez Usługodawcę zasobów systemu teleinformatycznego Portalu w celu zamieszczania i przechowywania przez Użytkowników – Nauczycieli danych („Dane/Treści”) mających charakter ogłoszeniowy, w szczególności tworzenia przez Nauczycieli Kont zawierających informacje o Nauczycielu;

  2. umożliwieniu innym Użytkownikom (Uczniom)

   1. wyszukiwania Nauczycieli oraz

   2. komunikacji z nimi

  3. innych usługach określonych w Regulaminie.

 1. Usługodawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Portalu w celu zamieszczania i przechowywania przez siebie lub inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami), w dowolnych systemach reklamowych (np. adsense, adtaily, CPMprofit, Traffic Revenue). Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania na Portalu treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy.

 2. Portal nie może być używany do oferowania lub reklamowania usług o charakterze seksualnym lub jakichkolwiek usług związanych z płaceniem wynagrodzenia za usługi seksualne lub jakichkolwiek innych usług sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

 3. Wszelkie prawa autorskie do Portalu jak i do baz danych, które zawiera Portal przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Portalu jak i baz danych bez zgody Usługodawcy jest zabronione.


§3 Użytkownik


 1. Osoba korzystająca z Portalu jest Użytkownikiem (Usługobiorcą).

 2. Do korzystania z Portalu konieczna jest Rejestracja.

 3. Użytkownicy dzielą się na dwie kategorie:

- Nauczyciele – jest to osoba fizyczna, która posiada kwalifikacje do udzielania lekcji innym osobom , zarówno wykonująca zawód nauczyciela w rozumieniu ustawy – Karta Nauczyciela, jak i posiadająca kwalifikacje do wykonywania tego zawodu w rozumieniu tej ustawy lub też osoba, która zawodowo lub doraźnie zajmuje się udzielaniem lekcji dla innych osób, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zawodowej lub wykonywanej osobiście ;

- Uczniowie – jest to osoba, która chciałaby skorzystać z usług Nauczyciela, polegających na udzielaniu korepetycji. Uczniem może być osoba fizyczna. Nie musi mieć ona zdolności do czynności prawnych, z tym ze w takim wypadku winna ona działać przez przedstawicieli ustawowych (rodziców, opiekunów), na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Za działania lub zaniechania Ucznia, który nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych. dokonane poprzez Portal, pełną odpowiedzialność ponoszą jego przedstawiciele ustawowi lub inne osoby obowiązane do wykonywania nadzoru nad nimi z mocy ustawy, czynności prawnej lub okoliczności faktycznych.

 1. Poprzez Lekcje rozumie się odpłatne usługi świadczone przez Nauczyciela Uczniowi polegające na pozaszkolnym nauczaniu Ucznia określonego przedmiotu, fachu lub umiejętności, w szczególności mające na celu powtórzenie materiału czy przygotowanie Uczniów do egzaminów, klasówek, matury.

 2. Nauczyciel musi spełniać następujące wymogi:

- posiadać odpowiednie kwalifikacje osobiste w swojej profesji;

- posiadać doświadczenie w praktyce zawodowej;

- być nieskazitelnego charakteru;

- nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne przeciwko małoletnim.


 1. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek Treści o charakterze bezprawnym.

 2. Usługodawca nie uczestniczy w jakikolwiek sposób w jakichkolwiek kontaktach między Użytkownikami, jedynie udostępnia zasoby systemu teleinformatycznego dla celów wskazanych w §2 ust. 1 Regulaminu. Usługodawca jedynie daje Użytkownikom dostęp to urządzenia (platformy) w celu zamieszczania oraz przechowywania Danych oraz nawiązywania i utrzymywania kontaktów.

 3. Podstawowym obowiązkiem każdego Użytkownika jest przeczytanie i akceptacja Regulaminu. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem http://www.eduexplorer.pl/page/regulamin-serwisu w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z Usług pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu Użytkownik może zwrócić się o wyjaśnienie do Usługodawcy.


§4 Wymagania techniczne niezbędne korzystania z Portalu


 1. Do korzystania z Portalu wymagane są:

  1. Stały dostęp do Internetu;

  2. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie– Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6.

  3. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;

  4. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;

 1. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Usługi, Użytkownik obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie, używając opcji „Pytania i Odpowiedzi”, „Pomoc”, „FAQ” Treści te nie stanowią części Regulaminu, a jedynie wskazówki, jak korzystać ze Strony.

 2. Użytkownik jest w pełni świadomy faktu, ze używanie oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Portalu.


§5 Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej


 1. Użytkownik może, ale nie musi wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o promocjach, widowiskach, towarach czy usługach oferowanych przez Portal lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach internetowych prowadzonych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące. Informacje/materiały te będą wysyłane na adres e-mail Użytkownika wskazany przy Rejestracji, a jeśli nie dokonał Rejestracji - adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

 1. Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez wysłanie do Usługodawcy e-maila lub w ustawieniach swojego Profilu lub poprzez klikniecie na link dołączony do wiadomości otrzymywanej z Portalu.

 2. Usługodawca może wysyłać Użytkownikowi zarejestrowanemu, niezależnie od faktu wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej – informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego z Portalu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu, informacje o nowych funkcjonalnościach Portalu itp. („Komunikaty”)

 3. Usługodawca może tworzyć nowe funkcje Portalu, jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, o czym informuje Użytkowników poprzez Komunikat.


§6 Zgoda na wykorzystywanie Danych przez Usługodawcę


 1. Treść Portalu jest co do zasady jawna i dostępna dla wszystkich. Zamieszczając na Portalu jakąkolwiek Treść, Użytkownik wyraża zarazem nieodpłatną i nieodwołalną zgodę na korzystanie z tej Treści przez Usługodawcę, na wszystkich polach eksploatacji, bez żadnych ograniczeń, w tym dotyczących form i postaci eksploatacji, pól eksploatacji, czasu eksploatacji, terytorium eksploatacji, opracowań, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- rozpowszechnianie lub opublikowanie tych Treści na Portalu przez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu na Portalu w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie).

- wykorzystywanie, utrwalenie w pamięci komputera, zmieniania, usuwanie, uzupełnienia, zwielokrotnianie Treści (w szczególności w Internecie).

- Indeksowanie Treści przez wyszukiwarki;

- tłumaczenie Treści na wszystkie języki;

- zapisywanie Treści w pamięci komputera

- inne pola eksploatacji określone w Regulaminie.

 1. Użytkownik, zamieszczając swoje zdjęcie na Portalu, wyraża swoją nieodwołalną zgodę na rozpowszechnienie jego wizerunku utrwalonego na tym zdjęciu, nieodpłatnie, na zasadach określonych w niniejszym Artykule.

 2. Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na dokonywanie i korzystanie przez Usługodawcę na wymienionych wyżej polach eksploatacji ze wszelkich adaptacji, przeróbek, modyfikacji itp. tych Treści (Treści zależne).

 3. Wyrejestrowanie się z Portalu nie powoduje odwołania zgody na korzystanie z Treści, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca może, ale nie musi usunąć z Portalu, na żądanie Użytkownika, który się wyrejestrował.zamieszczone przez niego Treści.

 4. Usługodawca ma prawo przenieść na osoby trzecia wszelkie prawa, o których mowa w §5, lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z tych praw.

 5. Użytkownik oświadcza, iż zrzeka się wykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do przedmiotów praw, o których mowa w §5 – w zakresie korzystania przez Usługodawcę z tych praw zgodnie z §5 lub korzystania przez podmioty, o których mowa w §5 ust. 5.§7 Profil Nauczyciela


Każdemu Nauczycielowi, Usługodawca, nieodpłatnie, udostępnia i tworzy, jego własną stronę na Portalu. Strona jest tworzona według szablonu udostępnionego przez Usługodawcę. Dane zamieszczone na tej stronie stanowią Profil Nauczyciela (Profil).


§8 Dokonanie Rejestracji w Portalu


 1. Do dokonania rejestracji wymagane jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się pod adresem: [ ] Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Użytkownik otrzymuje wiadomość z prośba o potwierdzenie rejestracji (list weryfikacyjny). W celu potwierdzenia klika na link znajdujący się w treści e-maila. Z chwilą potwierdzenia Rejestracja jest dokonana.

 2. W wyniku prawidłowej Rejestracji Usługodawca tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu), którą jest podany przez Użytkownika przy rejestracji adres e-mail (dalej: Konto” lub „Konto Użytkownika”). Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu nazwy i hasła (logowanie). Ilekroć mowa jest o Profilu, obejmuje to także Konto Użytkownika, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

 3. Jeśli podczas korzystania z Portalu doszło do zmiany jakichkolwiek danych, o których mowa w ust. 3, Użytkownik powinien uaktualnić dane w swoim Profilu. Za skutki niedopełnienia tych obowiązków Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 4. Użytkownikowi nie wolno umożliwiać korzystania z jego Konta innym osobom, jak i udostępniać danych do tego Konta; login i hasło powinny być należycie zabezpieczone przed dostępem innych osób. Konto jest niezbywalne i nie podlega dziedziczeniu.

 5. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika w czasie rejestracji, jak i w czasie korzystania z Portalu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Użytkownika lub dotyczących innego Użytkownika lub osoby, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Usługodawcy.

 6. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta.

 7. Użytkownik Zarejestrowany dokonuje zalogowania się w Portalu przez prawidłowe podanie loginu (nazwy) oraz hasła.


§9 Zmiana hasła i przypomnienie hasła


 1. Użytkownik może w każdej chwili zmienić hasło do swojego Konta. W tym celu po zalogowaniu się należy wybrać opcję Mój Profil – Zmiana hasła. Następnie podaje nowe hasło i ponownie powtarza je w celu uniknięcia błędu, kliknij „zapisz”; od tego momentu nowe hasło jest aktywne.

 2. Jeśli Użytkownik zapomni hasła do swojego Konta, to klika on przycisk „nie pamiętam hasła”. Wówczas Użytkownik wpisuje w okienku swoją nazwę oraz adres e-mail i na ten adres otrzymuje on wiadomość umożliwiającą podanie nowego hasła.


§10 Archiwizowanie Danych i inne kwestie dotyczące Danych


 1. Użytkownik może w każdym czasie usunąć zamieszczone przez siebie Dane na swoim Profilu. Usunięcie Danych powoduje jednakże ich usunięcie jedynie z Profilu Użytkownika (nie wpływa w żaden sposób np. na zdjęcia, które zostały skopiowane z Profilu Użytkownika przez innych Użytkowników i zamieszczone w innym miejscu)

 2. Użytkownik wyraża zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi,

  1. modyfikowanie lub usuwanie przez Usługodawcę wyglądu Portalu, w tym wyglądu/układu Konta Użytkownika,

  2. umieszczanie w ramach Portalu informacji, okien, bannerów, reklam;

  3. ustalanie przez Usługodawcę zawartości Portalu;

  4. usuwanie, modyfikowanie lub uniemożliwianie dostępu do Danych;

  5. zaprzestanie prowadzenia Portalu a także każdej z Usług;

  6. podjęcia przez Usługodawcę wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do archiwizowania i przechowywania na komputerze lub innym nośniku pamięci kopii wszelkich Danych, które zamieścił lub przechowuje na Portalu (np. jeśli zamieścił on na Portalu swoje zdjęcie, plik z tym zdjęciem powinien również znajdować się na komputerze Użytkownika). Za skutki niedopełnienia tego obowiązku usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności (np. zdjęcie takie zostanie trwale usunięte z Portalu, a Użytkownik nie ma jego kopii na swoim komputerze).

 2. Usługodawca ma prawo ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.


§11 Wiadomości między Użytkownikami


Usługodawca ma prawo automatycznie skanować lub ręcznie filtrować wiadomości e-mail wysyłane poprzez infrastrukturę Portalu w celu wykrycia złośliwej działalności lub treści bezprawnych. Usługodawca może wprowadzić również skanowanie lub filtrowanie wiadomości celem zapobieżenia spamowania za pomocą zewnętrznego systemu, np. SBLAM. Za skutki zdarzeń, o których mowa w tym ustępie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.


§12 Profil Nauczyciela


 1. Przedmiotem lekcji mogą być wszelkie przedmioty szkolne lub inne, takie jak: biologia, fizyka, informatyka, języki obce, język polski, malarstwo i rysunek, matematyka, nauka gry na instrumentach muzycznych (gitara, skrzypce), sport (nauka pływania), obsługa komputera, programowanie, taniec, tenis.

 2. Nauczyciel wyraża zgodę na wyświetlanie Uczniom jego danych lokalizacyjnych przy użyciu googlemaps lub innego.

 3. Nauczyciel ma do dyspozycji następujące funkcjonalności:

- Panel Nauczyciela;

- Wizytówka Nauczyciela:

- Terminarz.

 1. Panel Nauczyciela posiada następujące pola:

- dni i godziny pracy z możliwością wyboru różnych godzin w różne dni;

- dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres , numer telefonu, adres e-mail);

- cena brutto za 1 godzinę nauki;

- zakres prowadzenia zajęć do wyboru dla danego przedmiotu (np. dla przedmiotów szkolnych: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, studia, dla nauki pływania: dziecko – nauka, dorosły – nauka, dziecko – doskonalenie, dorosły – doskonalenie);

- wybór miejsca nauczania: u siebie, u ucznia, online – informacja o tym będzie wyświetlana na Profilu Nauczyciela w postaci ikonek;

- ile godzin przed terminem można już zarezerwować Lekcję (domyślnie 1 godzina );

- zdjęcie;

- odbyte studia;

- kursy, informacje o kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym;

- inne informacje o sobie

 1. Nauczyciel ma możliwość wyboru ukrycia pełnego adresu zamieszkania, wówczas wyświetlana jest jedynie nazwa ulicy, pełen adres uzyskuje wówczas Uczeń dopiero po zarezerwowaniu terminu Lekcji u tego Nauczyciela.

 2. Nauczyciel wyraża zgodę na publikowanie na jego Profilu komentarzy Uczniów i ocen w skali 5-stopniowej (w postaci gwiazdek) i ma świadomość, że komentarze te i oceny mogą być w jego odczuciu subiektywne, stanowić wyraz odczuć Uczniów, dozwolonej krytyki i będą one usuwane tylko i wyłącznie w przypadku, gdy taka konieczność wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Nauczyciel ma możliwość wyłączenia opcji wyświetlania komentarzy na jego Profilu (wówczas wyświetlane są jedynie oceny w 5-cio stopniowej skali).

 3. Nauczyciel ma możliwość stworzenia własnej Wizytówki, zawierającej następujące dane:

- zdjęcie;

- imię, nazwisko;

- ocena Uczniów;

- przycisk „Rezerwuj Lekcje”;

- ikonki przedstawiające, gdzie nauczyciel udziela Lekcji (u siebie, u Ucznia, on-line);

- przedmiot Lekcji;

- mapa google przedstawiająca lokalizacje;

- terminarz na najbliższy tydzień;

- odbyte studia;

- kursy, informacje o kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym;

- inne informacje o sobie;

- 3 ostatnie komentarze Uczniów.

 1. Nauczyciel ma dostęp do funkcji „Terminarz”, która pozwala mu na prezentowanie zarezerwowanych u niego Lekcji wraz z danymi kontaktowymi osób rezerwujących, w tym także osób niebędących Użytkownikami Portalu. Terminarz jest dostępny tylko dla Nauczyciela i nie jest publicznie udostępniany.

 2. Nauczyciel obowiązany jest zamieścić zdjęcie przedstawiające jego wizerunek. W razie niezamieszczenia przez Nauczyciela zdjęcia lub zamieszczenia zdjęcia nie przedstawiającego jego wizerunku, Usługodawca może zawiesić konto.


§13 Opłaty


 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o opłatach uiszczanych przez Użytkownika, ich uiszczenie następuje w sposób podany w niniejszym paragrafie.

 2. Korzystanie z Portalu jest odpłatne dla Nauczycieli, nieodpłatne dla Uczniów.

 3. Nauczyciel uiszcza prowizje od zarezerwowanej lekcji w wysokości podanej w jego panelu

 4. Nauczyciel ma do dyspozycji następujące formy płatności:

- przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy

- płatności elektroniczne poprzez system PayU.pl. W takim wypadku Użytkownik jest obowiązany zapoznać się i zaakceptować Regulamin płatności PayU, do którego link udostępniany jest każdorazowo przy dokonywaniu płatności. Regulamin PayU znajduje się pod adresem: www.payu.pl/regulation.php.

 1. Momentem zapłaty opłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy. Wszelkie koszty płatności (opłaty za przelew, bankowe itd.) ponosi Użytkownik.

 2. W przypadku, gdy Nauczyciel nie opłacił w terminie prowizji za zarezerwowane lekcje Usługodawca może zawiesić wyświetlanie jego profilu do czasu uiszczenia op

  łaty


§14 Konto Ucznia


Konto Ucznia posiada następujące funkcje:

- zarezerwowane Lekcje w najbliższym czasie;

- Lekcje z przeszłości;

- dane teleadresowe do edycji

- możliwość wystawiania komentarzy Nauczycielom, u których Uczeń odbył Lekcję, komentarz podpisany jest do wyboru imieniem i pierwszą literą nazwiska lub jako „zweryfikowany Uczeń”;

- możliwość anulowania Lekcji.

- wyszukiwarka Nauczycieli;

- wyświetlanie googlemap z lokalizacją Nauczycieli.


§15 Rezerwacja Lekcji


 1. Portal umożliwia Uczniowi zarezerwowanie Lekcji u Nauczyciela.

 2. Rezerwacja dokonywana jest w następujący sposób:

- Uczeń wyszukuje interesującego go Nauczyciela, przedmiot oraz termin, miejsce i inne dane

- podczas składania rezerwacji wyświetlane są Uczniowi zdjęcie Nauczyciela, jego dane teleadresowe oraz jego wolne terminy Lekcji.

 1. Rezerwacja Lekcji może być dokonana przez Ucznia również na rzecz wskazanej przez niego osoby trzeciej – do takiej osoby stosuje się odpowiednio przepisy o Uczniu.

 2. Uczeń podaje następnie numer telefonu kontaktowego do siebie lub do osoby, o której mowa w ust. 3.Może on także zaznaczyć opcję „Wyślij mi smsa z przypomnieniem na kilka godzin przed terminem Lekcji”.

 3. Użytkownikowi wyświetlany jest Komunikat o zarezerwowaniu terminu wraz z danymi teleadresowymi Nauczyciela.

 4. Uczeń może wybrać Lekcje z dojazdem Nauczyciela do niego tylko w obrębie miasta, w którym Nauczyciel zamieszkuje . (zgodnie ze wskazanym przez Nauczyciela adresem zamieszkania ).


§16 Powiadomienia


 1. Nauczyciel jak i Uczeń mają możliwość włączenia funkcji powiadomień smsowych lub mailowych.

 2. Nauczyciel może otrzymywać

- powiadomienie smsowe (na wskazany numer telefonu komórkowego) lub mailowe (na wskazany adres email) bezpośrednio po zarezerwowaniu terminu przez Ucznia. Powiadomienie zawiera termin Lekcji, imię Ucznia, jego numer telefonu, zakres lekcji (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, studia), miejsce Lekcji (u nauczyciela, u ucznia, online);

- powiadomienie smsowe (na wskazany numer telefonu komórkowego) lub mailowe (na wskazany adres email o anulowanym terminie Lekcji.

 1. Uczeń może otrzymywać

- powiadomienie mailowe (na wskazany adres email) – wysłane bezpośrednio po zarezerwowaniu Lekcji;

- powiadomienie smsowe (na wskazany numer telefonu komórkowego) – na 1 godzin przed zarezerwowanym terminem Lekcji, jeśli Uczeń tak zaznaczy przy dokonywaniu rezerwacji;

- powiadomienie mailowe (na wskazany adres email) – około tygodnia po odbyciu Lekcji z prośba o wystawienie komentarza dotyczącego Lekcji i jej oceny.

 1. Powiadomienia smsowe wysyłane są tylko i wyłącznie w godzinach 8-20, godzin od 20 do 8 nie wlicza się do biegu terminów określonych w niniejszym Artykule.


§17 Komentarze i Oceny


 1. Po odbytej Lekcji Uczeń może wystawić Nauczycielowi zarówno komentarz jak i ocenę w skali 5-stopniowej (w postaci gwiazdek).

 2. Komentarz i ocena powinny być obiektywną oceną Lekcji i pracy Nauczyciela.

 3. Komentarz i ocena są widoczne dla wszystkich Użytkowników od momentu ich wystawienia (z zastrzeżeniem §12 ust. 6).

 4. Komentarz i ocena nie mogą naruszać dobrego imienia Nauczyciela oraz naruszać dobrych obyczajów. Wszelka krytyka winna mieć charakter obiektywny i rzeczowy, nie powinna być skierowana ad personam (ściśle przeciwko osobie).

 5. Komentarz nie może w szczególności zawierać:

- wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;

- danych kontaktowych podmiotów innych niż wystawiający komentarz Uczeń oraz Nauczyciel, w szczególności imienia i nazwiska, nazwy (loginu), miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail;

- adresów stron internetowych;

- treści o charakterze reklamowym.

 1. Zakazane jest wystawianie komentarzy lub ocen w celu sztucznego podwyższania wiarygodności Użytkowników,

 2. Komentarz lub ocenę negatywny, opisującą zaistniałą sytuację, Użytkownik może wystawić w szczególności w przypadku opieszałości lub niechęci drugiej ze stron w wykonaniu umowy lub nienależytego jego wykonania. Komentarz taki powinien być napisana z zachowaniem szczególnej staranności oraz rzeczowo i zgodnie z prawdą opisywać przebieg zdarzenia.

 3. Usługodawca może usunąć komentarz lub opinię, jeśli narusza ona przepisy prawa obowiązującego, Regulaminu (w szczególności niniejszego Artykułu), dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub zasady Netykiety.


§18 [Zawieszenie Konta]


 1. Jeżeli Użytkownik narusza Regulamin lub przepisy prawa („Niedozwolone korzystanie z Usługi”) Usługodawca może zawiesić Konto/Profil tego Użytkownika na czas określony lub nieokreślony („zawieszenie Konta”). Ilekroć mowa jest o zawieszeniu Konta, rozumie się przez to także zawieszenie Profilu.

 2. Niedozwolone korzystanie z Usługi obejmuje w szczególności sytuacje, gdy:

  1. Użytkownik swoim działaniem lub zaniechaniem negatywnie wpływa na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzi Usługodawcy;

  2. Użytkownik zamieścił Dane sprzeczne z Zasadami Zamieszczania Danych lub naruszył swe obowiązki wymienione w tych Zasadach;

  3. Dane osobowe Użytkownika, wymagają dodatkowej weryfikacji;

  4. Otrzymanie przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Danych zamieszczonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności;

  5. );

  6. Użytkownik narusza zasady korzystania z Konta (w szczególności §8 ust. 5) lub posiada więcej niż jedno Konto;

  7. Użytkownik narusza zasady dotyczące danych osobowych (w szczególności zasadywynikające zPolityki Prywatności, w szczególności korzysta z danych osobowych innych Użytkowników dostępnych w Portalu w celach innych niż korzystanie z Usług, w szczególności wysyła im niezamówione informacje handlowe (spam);

  8. Użytkownik zakłóca pracę systemu teleinformatycznego Usługodawcy;

  9. Użytkownik podszywa się pod innego Użytkownika lub inną osobę na Portalu, w szczególności przez zakładanie Konta z danymi personalnymi tego Użytkownika (osoby), w szczególności:

   1. Spoofing – Użytkownik podszywa się pod numer IP innego Użytkownika lub osoby, dzięki czemu może ukrywać swoją tożsamość i np. wykorzystywać uprawnienia, które ma przejęta jednostka, atakować innych internautów;

   2. Phishing – zakładanie fałszywych profili (podszywanie się pod tożsamość innego Użytkownika lub osoby);

  1. Użytkownik zamieszcza na Portalu dane osobowe innego Użytkownika lub osoby bez jej zgody (np. stare zdjęcie – zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2009 r. II SA/Wa 1495/08)

  2. Użytkownik rozsyła w imieniu innego Użytkownika lub osoby wiadomości bez jego (jej) zgody, np. obraźliwe komentarze.

  3. Użytkownik zamieszcza komentarze lub oceny naruszające przepisy prawa obowiązującego, Regulaminu (w szczególności niniejszego Artykułu), dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub zasady Netykiety.

  4. Usługodawca otrzymuje informacje, iż Użytkownik nie wywiązuje się z umów lub nienależycie się z nich wywiązuje (np. nie przychodzi na zarezerwowane Lekcje, anuluje Lekcje lub nie udziela Lekcji, nie płaci za odbyte Lekcje)

  5. Użytkownik opóźnia się z uiszczeniem opłaty w pełnej wysokości o 10 dni (§13 ust. 6).

  6. Nauczyciel nie zamieścił zdjęcia lub zamieścił zdjęcie, które nie przedstawia jego wizerunku ;

 1. Wskutek zawieszenia Konta Użytkownik traci możliwość korzystania z Portalu, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować, bądź prowadzić Konta bez uprzedniej zgody Usługodawcy. Profil Użytkownika nie jest dostępny dla niego jak i dla innych Użytkowników. Usługodawca może odmówić Użytkownikowi kolejnej rejestracji i prowadzenia Konta. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, nie posiada dostępu do jakichkolwiek funkcji Portalu, z wyjątkiem funkcji umożliwiających mu uiszczenie opłat na rzecz Usługodawcy.

 2. Za czas, przez który Konto Użytkownika było zawieszone, nie należy się Użytkownikowi zwrot uiszczonych opłat (mimo iż Użytkownik nie miał w tym czasie możliwości korzystania z Usług).

 3. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, nie może obchodzić powziętych zabezpieczeń, mających na celu zastosowanie i utrzymywanie zawieszenia Konta.

 4. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania, będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Usługodawcy.

 5. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, może wystąpić do Usługodawcy o uchylenie zawieszenia Konta. Usługodawca może uchylić zawieszenie Konta po złożeniu przez Użytkownika wyjaśnień oraz oświadczenia o tym, iż zapoznał się on z Regulaminem oraz przepisami prawa i zobowiązuje się do nienaruszania Regulaminu oraz przepisów prawa w przyszłości.

 6. Wraz z zawieszeniem Konta Usługodawca może wezwać Użytkownika do usunięcia wszelkich naruszeń przepisów prawa i Regulaminu i skutków niedozwolonego korzystania z Usługi i w tym celu wyznaczyć odpowiedni termin. W takim wypadku dodatkowym warunkiem uchylenia zawieszenia Konta jest pełne zastosowanie się Użytkownika do treści wezwania w wyznaczonym terminie.

 7. Usługodawca może zawiesić Konto Użytkownika, także w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta tego Użytkownika jest zagrożone. Usługodawca może wówczas uzależnić uchylenie zawieszenia Konta od dokonania zmiany hasła dostępowego do Konta tego Użytkownika. Po dokonaniu zmiany hasła zawieszenie Konta zostaje uchylone.

 8. Usługodawca informuje Użytkownika o zamiarze zawieszenia Konta, wyznaczając mu termin 3 (trzech) dni na ustosunkowanie się do zamiaru, a po jego upływie Usługodawca może zawiesić Konto, chyba że wyjaśnienia Użytkownika dają podstawę do niezawieszenia Konta.Wymogu poinformowania o zamiarze nie stosuje się, gdy:

  1. Usługodawca otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności (np. od Policji, Prokuratury);

  2. opóźnienie w zawieszeniu Konta grozi Usługodawcy lub innej osobie szkodą;

  3. naruszenie przez Użytkownika prawa lub Regulaminu jest wysoce prawdopodobne świetle zasad doświadczenia życiowego;

  4. natychmiastowe zawieszenie Konta jest oczywiście uzasadnione.

 1. Jeśli Usługodawca uzyska wiarygodną wiadomość o niedozwolonym korzystaniu z Usługi przez Użytkownika, naruszającym przepisy prawa powszechnie obowiązującego i mogącym wypełniać znamiona przestępstwa, może zawiadomić właściwe organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Użytkownika.

§19[Odpowiedzialność Usługodawcy]

 1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone lub przechowywane Dane (w tym Dane na Portalu), jeśli nie wie o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Danych. Użytkownik, który uzna, że Dane lub związana z nimi działalność mają charakter bezprawny, powinien zgłosić ten fakt Usługodawcy korzystając z formularza – Zgłoś Naruszenie, zgodnie z Procedurą Zgłaszania Naruszeń- Załącznik Nr 2, [tutaj wskazać adres]

 2. Zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, Usługodawca nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego Danych. Usługodawca nie sprawdza Danych pod kątem tego, czy są bezprawne lub czy bezprawna jest związana z nimi działalność i nie ma takiego obowiązku.

§20 Odpowiedzialność Użytkownika za bezprawne Dane]

 1. Użytkownik, który zamieścił Dane sprzeczne z Zasadami Zamieszczania Danych, obowiązany jest do naprawienia szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek zamieszczenia tych Danych, w pełnej wysokości.

 2. Jeśli całość lub część szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek zamieszczenia Danych sprzecznych z Zasadami Zamieszczania Danych, pokrył Usługodawca, może on dochodzić od Użytkownika, które te Dane zamieścił, regresu, w pełnej wysokości. Ponadto Użytkownik obowiązany jest do naprawienia wszelkich innych szkód, które Usługodawca poniósł wskutek zamieszczenia takich Danych, zarówno majątkowych jak i niemajątkowych (utrata renomy, dobrego imienia, koszty pomocy prawnej).

§21 [Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika]


 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku zawieszenia Konta, chyba że czynności te podjął w oparciu o przesłankę nie wymienioną w Regulaminie

 2. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania Usług tylko wtedy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest przez Usługodawcę zawinione.

 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów), Usługodawca nie ponosi w odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z:

 1. niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Portalu (są one wymienione w §4);

 2. braku możliwości dostępu do Portalu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych,:

 3. siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności;

 4. niedozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę;

 5. złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego użytkownika Internetu;

 6. przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż Portal (np. Microsoft Windows);

 7. odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;

 8. w innych wypadkach określonych w Regulaminie

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.

 2. Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana.

 3. Usługodawca ma prawo do czasowegoograniczenia funkcji Portalu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Portalu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Portalu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

 5. Względem Nauczyciela odpowiedzialności Usługodawcy ograniczona jest do 3- krotności opłaty uiszczonej przez Nauczyciela za okres, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą odpowiedzialności Usługodawcy.

 6. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika obejmuje jedynie stratę rzeczywistą, nie obejmuje utraconych korzyści (lucrum cessans)


§22 Rola Portalu

 1. Usługodawca nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach między Użytkownikami, nie jest stroną czynności faktycznych ani prawnych dokonywanych między nimi.

 2. Usługodawca nie gwarantuje dokładności i poprawności jakichkolwiek Danych zamieszczonych lub przechowywanych przez Użytkowników na Portalu.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych między Użytkownikami, które to stosunki wynikły z nawiązania lub próby nawiązania kontaktu w ramach Portalu.

 4. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za szkody wynikłe z:

  1. nawiązania kontaktu lub zawarcia umów, negocjacji, pertraktacji, spotkania lub znajomości z osobą, która podała swoje dane kontaktowe w ramach Portalu;

  2. niezawarcie przez Użytkowników umów;

  3. nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników umów;

  4. sprzeczność Danych z rzeczywistym stanem rzeczy;

  5. prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników,

  6. zdolność Użytkowników do realizowania umów;

  7. wypłacalność Użytkowników.

  8. sytuacji, gdy Użytkownik wygląda w rzeczywistości inaczej niż na zdjęciu.

 1. Usługodawca nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami. Wszelkie nieporozumienia między nimi rozwiązują między sobą sami Użytkownicy. Usługodawca nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

§23[Reklamacja]

 1. Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację za pomocą formularza kontaktowego. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń, pod rygorem wezwania przez Usługodawcę do uzupełnienia reklamacji.

 2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.

§24[Zbycie Portalu]

Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności także Portal sprzedać, darować wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. O zamiarze takim zawiadamia Użytkownika poprzez Komunikat, w takim wypadku stosuje się przepisy o zmianie Regulaminu.

§25 [Zakończenie korzystania z Usługi i usunięcie Konta]

 1. Usługodawca umożliwia nieodpłatnie Użytkownikowi zakończenie, w każdej chwili, korzystania z Usługi, przez możliwość opuszczenia Portalu.

 2. Użytkownik zarejestrowany może się wyrejestrować w każdym czasie. Czyni to poprzez kliknięcie na przycisk „Usuń Konto”.

 3. Usługodawca może rozwiązać umowy z Użytkownikami o korzystanie z Portalu za 1 – miesięcznym wypowiedzeniem. Termin wypowiedzenia liczy się od końca miesiąca kalendarzowego.

 4. W przypadku zajścia zdarzenia będącego podstawą zawieszenia Konta Usługodawca może od razu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym (nawet bez uprzedniego zawieszenia Konta), również pozbawiając go na zawsze możliwości dokonania Rejestracji (ban).

 5. Rozwiązanie Umowy przez Usługodawcę następuje w formie e-mailowej na adres e-mail Użytkownika.

 6. Skutkiem wydarzeń, o których mowa w ust. 2 – 4, jest usunięcie Konta Użytkownika z Portalu, następujące niezwłocznie po tym wydarzeniu.

 7. Z chwilą Usunięcia Konta Użytkownika może nastąpić, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących danych osobowych, usunięcie wszystkich Danych zamieszczonych i przechowywanych przez Użytkownika na Profilu, z tego względu Użytkownik powinien je przechowywać na własnym komputerze, a Portal i wszelkie jego funkcje przestają być dla Użytkownika dostępne. Następuje bezpowrotna utrata wszystkich zgromadzonych w ramach Konta Danych.

§26 [Postanowienia końcowe]

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Portalu.

 2. Usługodawca zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat o zamierzonej zmianie Regulaminu na 7 dni przed zamierzoną zmianą Jeżeli w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte i obowiązują od dnia następnego po upływie tego terminu. Wypowiedzenie następuje przez zawiadomienie Usługodawcy na podany w powiadomieniu adres poczty elektronicznej.

 3. Umowa o korzystanie z Portalu zawierana jest w języku polskim.

 4. Prawem właściwym dla korzystania z Portalu jest prawo polskie.

 5. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, która nabywa Usługę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384- 3854 Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 6. Do korzystania z Portalu mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część:

  1. Załącznik Nr 2 – Procedura Zgłaszania Naruszeń.

  2. Załącznik Nr 3 – Polityka Prywatności i Polityka Cookies.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem [1.07.2013 ]


Załącznik Nr 2 – Procedura Zgłaszania Naruszeń


Zgodnie art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nie ponosimy odpowiedzialności za przechowywane na Portalu Treści. Zgodnie z art. 15 tej ustawy nie mamy również obowiązku sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnionych przez Ciebie Treści i nie robimy tego. Jednakże mamy obowiązek uniemożliwić dostęp do nich w dwóch wypadkach:


- w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności (np. z Policji, prokuratury);

- w przypadku uzyskania innej wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności. Taką wiadomość możemy otrzymać od dowolnej osoby. Jeśli zauważyłeś, że jakakolwiek Treść na Portalu narusza Twoje prawa, dobra osobiste, dane osobowe (np. zauważyłeś, że Treść opublikowana na Naszym Portalu albo treść Profilu Użytkownika narusza prawo), poinformuj Nas o tym przez opcję „Zgłoś Naruszenie”, a my, po dokonaniu weryfikacji, czy Twoja wiadomość jest wiarygodna, uniemożliwmy dostęp do takiej Treści.


Aby zgłosić Naruszenie, wypełnij prawidłowo formularz „Zgłoś Naruszenie”. Masz możliwość otrzymania potwierdzenia zgłoszenia, przez wybór opcji „Prześlij mi kopię wiadomości”. Informacje wymagane w formularzu „Zgłoś Naruszenie” są nam potrzebne w celu zagwarantowania, że osoby zgłaszające naruszenie podają prawdę, są uprawnionymi stronami albo ich upoważnionymi przedstawicielami. Ponadto ma to nam umożliwić jednoznaczne rozpoznanie Treści, do której dostęp mamy uniemożliwić.


Twoje Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Adres e-mail;

 2. Imię i nazwisko;

 3. Wskazanie rodzaju i zakresu naruszenia, w szczególności wskazanie Treści (np. konkretnej informacji na Portalu), która Twoim zdaniem, narusza prawo;

 4. Podanie informacji umożliwiających nam zlokalizowanie miejsca, gdzie znajduje się Treść, do której dostęp mamy uniemożliwić (dokładny link i określenie miejsca na podstronie);

 5. Uzasadnienie;

 6. Ewentualne dowody na poparcie zgłoszenia.


Jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Nas podanych przez Ciebie w Zgłoszeniu danych osobowych dla potrzeb weryfikacji Twojego Zgłoszenia i uniemożliwienia dostępu do wskazanej przez Ciebie w nim Treści (akceptując odpowiedniego checkboxa).


Jeżeli Zgłoszenie nie zawiera wszystkich wyżej wymienionych elementów, możemy odmówić jego rozpatrzenia, w tym wypadku najpierw wezwiemy Cię do jego uzupełnienia.


Jeśli uznamy, iż Twoje zgłoszenie (wiadomość) jest wiarygodne, uniemożliwimy dostęp do wskazanej przez Ciebie Treści, po uprzednim niezwłocznym zawiadomieniu Użytkownika, który tą Treść zamieścił o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tej Treści. Pamiętaj, że dokonując zgłoszenia, bierzesz na siebie odpowiedzialność za prawidłowość informacji w nim podanych i zasadność takiego zgłoszenia. Jeśli wskutek niezasadnego zgłoszenia uniemożliwimy dostęp do Treści, będziemy mogli dochodzić od Ciebie odszkodowania lub innych roszczeń prawem przewidzianych.


Informując Użytkownika, który zamieścił Treść, objętą Twoim zgłoszeniem, o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tej Treści, wyznaczmy mu termin 3 (trzech dni na ustosunkowanie się do tego zamiaru. Po upływie tego terminu uniemożliwiamy dostęp do Treści, chyba że wyjaśnienia Użytkownika dają podstawę do tego, by nie uniemożliwiać dostępu do Treści.


Jeśli otrzymamy urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, uniemożliwiamy dostęp do tej treści bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika.


Ponadto nie mamy obowiązku informowania o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Treści w następujących przypadkach:

 1. Gdy opóźnienie w uniemożliwieniu dostępu do Treści grozi Nam lub innej osobie szkodą;

 2. Gdy naruszenie prawa lub Regulaminu przez zamieszczającego Treść jest wysoce prawdopodobne w świetle zasad doświadczenia życiowego;

 3. Gdy natychmiastowe uniemożliwienie dostępu do Treści jest oczywiście uzasadnione.


Przykładami mogą być tu sytuacje, gdy np. na Portalu zamieszczono zdjęcie o charakterze pedofilskim, treść oczywiście wulgarną, obrażającą innego użytkownika, zachęcającą do popełnienia przestępstwa itp.